4.DBHko HEZKUNTZA ESKAINTZA

OFERTA EDUCATIVA 4.º ESO

2024-2025

 

Saioak

Sesiones

IKASGAI OROKORRAK

ASIGNATURAS COMUNES

3

GAZTELANIA ETA LITERATURA

3

EUSKARA ETA LITERATURA

3

ATZERRIKO HIZKUNTZA (INGELESA)

3

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

2

GORPUTZ HEZKUNTZA

1

TUTORETZA

1

KOMUNITATEARI ZUZENDUTAKO PROIEKTUAK

 
 

3

MATEMATIKA A

 

(Lanbide Heziketara bideratua/ enfocado a la Formación Profesional)

 

3

MATEMATIKA B

 

(Batxilergora bideratua / Enfocado a Bachillerato)

 

MODALITATEKO IKASGAIAK

ASIGNATURAS DE MODALIDAD

(Taula honetan ikus dezakezue ikasgai bakoitzak zer lotura duen ondorengo ikasketekin //

Consulta en esta tabla la relación de cada asignatura con los estudios posteriores) 

Saioak 

Hauetatik hiru ikasgai aukeratu behar dira

 

Elige tres de las siguientes asignaturas 

LANBIDE HEZIKETA

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

 

BATXILERGOA

 

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

 

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

OROKORRA

GENERAL 

ARTISTIKOA

ARTÍSTICO

ZIENTIFIKO

TEKNOLOGIKOAK

CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS

OSASUN ZIENTZIAK

CIENCIAS DE LA SALUD

GIZARTE ZIENTZIAK

CIENCIAS SOCIALES

GIZA

ZIENTZIAK

HUMANIDADES

3

FISIKA ETA KIMIKA

             

3

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

             

3

EKONOMIA

             

3

LATINA

             

3

MUSIKA

             

3

TEKNO

             

3

FRANTSESA

             

3

ADIERAZPEN ARTISTIKOA

             

3

DIGITALIZAZIOA

             
 

*GORRIA: EZIN DA HARTU. / LARANJA: LOTURA DAUKA. / BERDEA: HARTU EGIN BEHAR DA.

 

HAUTAZKO IKASGAIAK

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Saioak

Hauetatik ikasgai bat aukeratu behar da / Elige una de estas asignaturas

2

KULTURA ZIENTIFIKOA

2

MATEMATIKA TAILERRA

2

GARAPEN PERTSONALARI ETA SOZIALARI APLIKATUTAKO FILOSOFIA

2

LANBIDE JARDUERARI APLIKATUTAKO ZIENTZIAK 

2

PODCAST ETA BIDEOAK: ERREZETAK, AHOLKUAK, KULTUR PRODUKTUEN GOMENDIOAK ETAB.

 

HAUTAZKO ESKAINTZA / OFERTA ASIGNATURAS OPTATIVAS

1. DBH Hautazkoak / Optativas

Astean 2 ordu / Dos horas a la semana

Ikasleek bat kurtsatuko dute.  / El alumnado cursará una asignatura optativa. 

Ikasgaia/ Asignatura

Deskribapena

Descripción

Français I 

DBHko lehenengo mailan ikasgaiaren helburu nagusia frantsesarekin lehen kontaktua egitea da, hurrengo urteetan hizkuntzaren ezagutzan sakontzeko.  

 

Hizkuntza guztietan bezala, gramatika, entzumenak, ahozko ariketak eta idatzizkoak landuko ditugu. 

 

Honetarako, baliabide ezberdinak erabiliko ditugu; testu liburu eta ariketa liburua, bideoak, abestiak, jolasak eta abar.

 

Azkenik, landutako gaiekin lotuta dauden hainbat proiektu burutuko ditugu (audioak, bideoak sortuz eta aurkezpenak eginez) eta Iparraldera irteera bat egingo dugu. 

En el primer curso, el objetivo principal es realizar un primer contacto con el francés, para ir ampliando el conocimiento de la lengua durante los siguientes cursos. 

 

Como en el resto de idiomas, abordaremos la gramática y la comprensión y producción oral y escrita. 

 

Para ello, haremos uso de diferentes recursos: los libros de texto y de ejercicios, vídeos, canciones, juegos etc. 

 

Por último, realizaremos varios proyectos relacionados con el temario (crearemos vídeos y audios y haremos presentaciones) y programaremos una excursión a Iparralde. 

Aldizkari digitala eta web orria

Hizkuntza komunikazioa lantzeko jarduerak egingo dira, ahozkotasuna lantzeko batez ere. Diskurtso mota desberdinak ekoizteko estrategiak irakatsiko dira, bizitzaren edozein esparrutan baliagarriak izango direnak.

Se realizarán actividades para trabajar la comunicación lingüística pero sobre todo la comunicación oral. Se proporcionarán estrategias que ayuden a crear diferentes tipos de discurso en diversos ámbitos de la vida.

Osasun fisiko eta emozionala

Praktika motor ezberdinak martxan jarriko dira osasunaren alderdi fisiko eta emozionala nola hobetu daitekeen ikasteko helburuarekin.

Se llevarán a cabo diferentes prácticas motrices con el objetivo de aprender a mejorar la salud tanto en los aspectos emocionales como en  los físicos.

Teknologia eta digitalizaziorako hastapenak

Proiektuen garapenean oinarrituta problemak ebaztea, sistema teknologikoen inplementazioan (elektrikoak, mekanikoak, robotikoak, etab.), prototipoen eraikuntzan eta ideiak edo soluzioak diseinatzeko, simulatzeko, dimentsionatzeko, komunikatzeko edo zabaltzeko aplikazio digitalen erabilera erraztuko duten beste estrategia batzuetan oinarrituta.

Resolución de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones.

 

2. DBH Hautazkoak / Optativas

Astean ordubete / Una hora a la semana

Ikasleek bat kurtsatuko dute. / El alumnado cursará una asignatura optativa. 

Ikasgaia/ Asignatura

Deskribapena

Descripción

Français II 

DBHko bigarren mailan ikasgaiaren helburu nagusia hizkuntzaren ezagutzan sakontzen jarraitzea da. 

 

Hizkuntza guztietan bezala, gramatika, entzumenak, ahozko ariketak eta idatzizkoak landuko ditugu. 

 

Honetarako, baliabide ezberdinak erabiliko ditugu; testu liburu eta ariketa liburua, bideoak, abestiak, jolasak eta abar.

 

Azkenik, landutako gaiekin lotuta dauden hainbat proiektu burutuko ditugu (audioak, bideoak sortuz eta aurkezpenak eginez) eta Iparraldera irteera bat egingo dugu. 

* Gomendagarria da aurreko ikasturtean Frantsesa egin izana, zalantza izanez gero Frantseseko irakaslearekin hitz egin. 

En el segundo curso, el objetivo principal será seguir ampliando el conocimiento de la lengua.

 

Como en el resto de idiomas, abordaremos la gramática y la comprensión y producción oral y escrita. 

 

Para ello, haremos uso de diferentes recursos: los libros de texto y de ejercicios, vídeos, canciones, juegos etc. 

 

Por último, realizaremos varios proyectos relacionados con el temario (crearemos vídeos y audios y haremos presentaciones) y programaremos una excursión a Iparralde. 

 

* Es recomendable haber hecho Francés en el curso previo, en caso de duda hablar con el/la profesor@ de francés. 

Pentsamendu kritiko eta autonomoa

  Gaur egun pentsamendu autonomoaren eta kritikoaren garapena lantzea beharrezkoa da gure ikasleen nortasuna eta autonomia morala garatzeko eta bai  ingurune analogiko eta digitaletan herritarrak arduraz jarduteko. 

 

  Kalifikazioa ikaslearen gaitasunen eskuratze-mailarekin lotuta egongo da, egiten dituen jarduera guztien bidez. Horrela kontuan hartuko dira bereziki, talde lanak, ahozko frogak, lan kooperatiboak eta banakako lanaren dosierra. 

  Mota guztietako errekurtsoak (ordenagailuak, filmak, koadernoak, musika, plastilinak, margoak, antzerkiak, eztabaidak, apunteak…) erabiliko dira sormena landuz. Eskolaz kanpoko ariketa osagarriak antolatuko dira ere.

  En la actualidad trabajar el pensamiento autónomo y crítico es necesario para desarrollar  la personalidad y autonomía moral de nuestros alumnos y alumnas, así como para el ejercicio responsable de la ciudadanía en los entornos analógicos y digitales.

 

  La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno o alumna a través de todas las actividades que realice. Así se tendrán especialmente en cuenta los trabajos en equipo, las pruebas orales, los trabajos cooperativos y el dossier de trabajo individual. 

  Se utilizarán todo tipo de recursos (ordenadores, películas, cuadernos, música, plastilinas, pinturas, teatros, debates, apuntes) trabajando la creatividad. También se organizarán ejercicios extraescolares complementarios.

Osasun fisiko eta emozionala

Praktika motor ezberdinak martxan jarriko dira osasunaren alderdi fisiko eta emozionala nola hobetu daitekeen ikasteko helburuarekin.

Se llevarán a cabo diferentes prácticas motrices con el objetivo de aprender a mejorar la salud tanto en los aspectos emocionales como en  los físicos.

Esketx tailerra

Hizkuntza komunikazioa lantzeko jarduerak egingo dira, ahozkotasuna eta gorputz adierazpena lantzeko. jendaurreko beldur eszenikoa gainditzeko, azalpenak emateko, norberarengan ziurtasuna irabazteko , etab.: esketxak, esatari lanak, jaialdietarako aurkezle izateko,...

Se realizarán actividades para trabajar la comunicación lingüística pero sobre todo la comunicación oral y expresión corporal. para superar el miedo escénico, dar explicaciones, ganar seguridad en uno mismo, etc.: scetch-es, trabajos de locutor/a, presentador/a…

Zientzia tailerra

Ikasgai honen helburu nagusia zientzia esparruko arloei dagokion jakintza sendotzea da, modu ludikoago batean lan eginez. Era berean, hizkuntza zientifikoaren erabilera landuko da (ahozko komunikazioan, idatzizkoan…) iturri ezberdinetatik gai zientifikoei buruzko informazio eskuratzea sustatuko da eta auzi ezberdinen iguruan nork bere iritziak garatu ahal izatea ahalbidetuko da, ikuspegi kritikoz.

Horretarako, praktika desberdinak eginez, Natur zientzietako eduki eta prozedurak landuko dira, metodo zientifikoaren garrantziaz jabetuz.

Talde-lanaren garrantzia azpimarratuko da, bai eta gauzatutako lanetan lortutako emaitzak ahoz aurkeztea eta defendatzea ere. 

Gure inguruaren behaketari garrantzia emango diogu eta, halaber, IKTak baliatuko dira, ikerketa-lanak garatzeko eta emaitzak aurkezteko.

El objetivo principal de esta materia es consolidar el conocimiento correspondiente a las diferentes áreas del ámbito científico, acercando a los alumnos a la ciencia desde una perspectiva más lúdica. Así mismo, se trabajará el aspecto comunicativo profundizando en el lenguaje científico (oral, escrito…), y se fomentará la búsqueda de información sobre temas científicos a partir de diferentes fuentes de información para crear opiniones propias desde una perspectiva crítica.

 

Para ello, se llevarán a cabo diferentes prácticas de laboratorio para trabajar los contenidos y procedimientos de Ciencias Naturales, poniendo en valor la importancia del método científico.

 

Se subrayará la importancia del trabajo en equipo, así como la defensa y presentación oral de los resultados obtenidos.

 

Daremos importancia a la observación de nuestro entorno y se utilizarán las TIC para desarrollar trabajos de investigación y presentar resultados.

 

3. DBH Hautazkoak / Optativas

Astean bi ordu / dos horas a la semana

Ikasleek bat kurtsatuko dute. / El alumnado cursará una asignatura optativa. 

Ikasgaia / Asignatura

Deskribapena

Descripción

Français III


 

DBHko hirugarren mailan ikasgaiaren helburu nagusia hizkuntzaren ezagutzan sakontzen jarraitzea da.  

 

Hizkuntza guztietan bezala, gramatika, entzumenak, ahozko ariketak eta idatzizkoak landuko ditugu. 

 

Honetarako, baliabide ezberdinak erabiliko ditugu; testu liburu eta ariketa liburua, bideoak, abestiak, jolasak eta abar.

 

Azkenik, landutako gaiekin lotuta dauden hainbat proiektu burutuko ditugu (audioak, bideoak sortuz eta aurkezpenak eginez) eta Baionara irteera bat egingo dugu. 

 

* Gomendagarria da aurreko ikasturteetan Frantsesa egin izana, zalantza izanez gero Frantseseko irakaslearekin hitz egin. 

En el tercer curso, el objetivo principal será seguir ampliando el conocimiento de la lengua.

 

Como en el resto de idiomas, abordaremos la gramática y la comprensión y producción oral y escrita. 

 

Para ello, haremos uso de diferentes recursos: los libros de texto y de ejercicios, vídeos, canciones, juegos etc. 

 

Por último, realizaremos varios proyectos relacionados con el temario (crearemos vídeos y audios y haremos presentaciones) y programaremos una excursión a Bayona. 

 

* Es recomendable haber hecho Francés en los cursos previos, en caso de duda hablar con el/la profesor@ de francés. 

Adierazpen artistikorako hastapenak

Ikasgai honen helburua plastika eta ikus hizkuntza teknika desberdinak ezagutu, eta horietaz baliatuz, informazioa eta sentimenduak interpretatu eta transmititzea da.

Marrazketa eta plastika teknika desberdinak erabiliz espresio eta sormen desberdinak materialki gauzatzea. 

 

Arte ondarea ezagutuz eta proiektuak burutuz gozatzea.

En este curso se pretende conocer distintas técnicas de expresión plástica y servirse del lenguaje plástico y visual para interpretar y transmitir informaciones y sentimientos.

Utilizar diversos conocimientos de dibujo técnico y técnicas plásticas para crear y materializar los trabajos propuestos. 

Disfrutar con el conocimiento del arte y la realización de los proyectos. 

Kultura klasikoa

Mediterraneoan barrena bidaia eder bat egingo dugu. Grezia eta Erromako historia, artea, kultura, erlijioa, zientzia eta filosofia ezagutuko ditugu. 

Antzinako Grezia eta Erromaren historia eta gizartea ezagutuz, hobeto ulertu dezakegu gure gizartea. 

Greziako antzerkia antzeztuko dugu, Odisea irakurriko dugu, antzinako oratoria landuko dugu.

Antzinako Erromako aztarnak bisitatuko ditugu Nafarroan

Horrek guztiak gaurko gizartean duen eragina aztertuko dugu.

Haremos un hermoso viaje por el Mediterráneo. Conoceremos la historia, el arte, la cultura, la religión, la ciencia y la filosofía de las antiguas Grecia y Roma. 

 

El conocimiento de la historia y la sociedad de las antiguas Roma y Grecia nos permitirá conocer mucho mejor la sociedad actual. 

 

Leeremos el teatro griego, la Odisea, y nos ejercitaremos en la oratoria clásica.

 

Visitaremos restos arqueológicos romanos en Nafarroa.

 

Todo ello nos permitirá analizar la influencia del mundo clásico en nuestra sociedad.

Kultura zientifikoa

Ikasgai honen helburu nagusia, gai zientifikoei buruzko informazioa lortzea zenbait iturritatik, eta gai horie buruz nork bere jarrerak hartzea, ikuspegi kritikoz.

Horretarako, praktika desberdinak eginaz, Biologia-Geologia eta Fisika-Kimikako eduki eta prozedurak landuko dira, metodo zientifikoaren garrantziaz jabetuz.

Talde-lanaren garrantzia azpimarratuko da, bai eta gauzatutako lanetan lortutako emaitzak ahoz aurkeztea eta defendatzea ere. 

Bestalde, IKTak baliatuko dira, ikerketa-lanak garatzeko eta emaitzak aurkezteko.

El objetivo principal de esta asignatura es obtener información sobre temas científicos de distintas fuentes y tener una visión crítica sobre ellos.

 

Para ello, se llevarán a cabo diferentes prácticas de laboratorio para trabajar los contenidos y procedimientos de Biología-Geología y Física-Química, poniendo en valor la importancia del método científico.

 

Se subrayará la importancia del trabajo en equipo, así como la defensa y presentación oral de los resultados obtenidos.

 

Por otro lado, se emplearán las TIC para desarrollar los trabajos de investigación y presentar los resultados. 

Musika 

Tailer honen helburu nagusia, musikaren bitartez ikaslearen izate sortzaileari  eta  behar emozionalei bide ematea da.

Hortarako, gaur egungo musika errepertorio modernoa eta musika gelako materiala erabiliko ditugu nagusiki.

Musika eginez gure ikasleen kultura  ondarea ahalik eta gehien aberasteaz gain…

Musika eginez ongi pasatzea da gure helburua!

En este taller, utilizaremos la música como vía de estímulo y canalización de la creatividad y necesidades emocionales del alumno.

Para ello, abordaremos un repertorio de música actual y moderna que interpretaremos con los instrumentos y material del aula.

El principal objetivo del taller: ahondar en  la cultura general del alumno  y sobre todo…

 ¡Disfrutar haciendo música en grupo!

Osasun fisiko eta emozionala

Praktika motor ezberdinak martxan jarriko dira osasunaren alderdi fisiko eta emozionala nola hobetu daitekeen ikasteko helburuarekin..

Se llevarán a cabo diferentes prácticas motrices con el objetivo de aprender a mejorar la salud tanto en los aspectos emocionales como en los físicos.

Pentsamendu kritiko eta autonomoa

  Gaur egun pentsamendu autonomoaren eta kritikoaren garapena lantzea beharrezkoa da gure ikasleen nortasuna eta autonomia morala garatzeko eta bai  ingurune analogiko eta digitaletan herritarrak arduraz jarduteko. 

 

  Kalifikazioa ikaslearen gaitasunen eskuratze-mailarekin lotuta egongo da, egiten dituen jarduera guztien bidez. Horrela kontuan hartuko dira bereziki, talde lanak, ahozko frogak, lan kooperatiboak eta banakako lanaren dosierra. 

  Mota guztietako errekurtsoak (ordenagailuak, filmak, koadernoak, musika, plastilinak, margoak, antzerkiak, eztabaidak, apunteak…) erabiliko dira sormena landuz. Eskolaz kanpoko ariketa osagarriak antolatuko dira ere.

  En la actualidad trabajar el pensamiento autónomo y crítico es necesario para desarrollar  la personalidad y autonomía moral de nuestros alumnos y alumnas, así como para el ejercicio responsable de la ciudadanía en los entornos analógicos y digitales.

 

  La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias del alumno o alumna a través de todas las actividades que realice. Así se tendrán especialmente en cuenta los trabajos en equipo, las pruebas orales, los trabajos cooperativos y el dossier de trabajo individual. 

  Se utilizarán todo tipo de recursos (ordenadores, películas, cuadernos, música, plastilinas, pinturas, teatros, debates, apuntes) trabajando la creatividad. También se organizarán ejercicios extraescolares complementarios.

Kontalari 3.0

Hizkuntza komunikazioa lantzeko jarduerak egingo dira ahozkotasuna eta idatzizko gaitasuna lantzeko. Diskurtso mota desberdinak ekoizteko estrategiak irakatsiko dira, bizitzaren edozein esparrutan baliagarriak izango direnak.

Istorioak eta gertakariak kontatzeko modu berri eta originalak esploratuko dira: komikigintza, bideogintza, bikoizketa lanak, bakarrizketak, sare sozialetako bideoak…

Se realizarán actividades para trabajar la comunicación lingüística pero sobre todo la comunicación oral y escrita . Se proporcionarán estrategias que ayuden a crear diferentes tipos de discurso en diversos ámbitos de la vida.

Se explorarán nuevas vías para contar sucesos y actos: creación de cómics, vídeos, tareas de doblaje, monólogos,videos para redes sociales...