Asteko orduak, kurtso eta irakasgai bakoitzean

Horas semanales por curso y asignatura

D.B.H.   /   E.S.O.

1. / 1º

2. / 2º

3. / 3º

Geografia eta Historia / Geografía e Historia

3

3

3

Gorputz Hezkuntza   /  Educación Física

2

2

2

Gaztelania eta literatura / Lengua Castellana y Literatura

3

4

3

Euskal hizkuntza eta literatura

Lengua Vasca y Literatura

5

4

3

Lehenengo atzerri-hizkuntza

Primera Lengua Extranjera

4

3

3

Matematika   /    Matemáticas

4

4

3

Biologia eta Geologia  /  Biología y Geología

3

-

3

Fisika eta Kimika / Física y Química

-

3

3

Teknologia  / Tecnología

1

2

2

Plastika eta ikus-hezkuntza /  Educación Plástica y Visual

1

1

1

Musika   /  Música

2

1

-

Balio etikoak  / Valores éticos

1

1

1

Tutoretza  /  Tutoría

1

1

1

Hautazkoak  /  Optativas

- 1 2
 

2. DBH Hautazkoak / Optativas

Astean ordubete / Una hora a la semana

Ikasleek bat kurtsatuko dute. Ikasturte erdikoak baldin badira, bi kurtsatuko dituzte.

El alumnado cursará una asignatura optativa. Si son de medio curso, harán dos.

Ikasgaia/ Asignatura

Iraupena / duración

Deskribapena

Descripción

Français I 

Ikasturte osoa / Anual

Ikasgai honetan, frantsesarekin lehen kontaktua egitea da helburua, hurrengo urteetan hizkuntzaren ezagutzan aurreratuz joateko.  

 

Geure burua aurkezten, eskola ingurunea deskribatzen, familia, lagunak eta gure herria deskribatzen ikasiko gara. Ingurune hauetan kokatutako mezu sinpleen bidezko komunikazioa praktikatuko dugu.  

 

Honetarako testu liburuaren lanketa eta proiektuak egingo ditugu. Proiektuak: marioneta, gure estutxea, gure familia, lagunak eta azkenik, Hendaiara bisita. 

 

Gainera hiruhilabete bakoitzean azterketa bat egingo dugu. 

En esta asignatura el objetivo es realizar un primer contacto con el francés, para ir ampliando el conocimiento de la lengua durante los siguientes cursos. 

 

Aprenderemos a presentarnos, a describir nuestro entorno escolar, la familia, los amigos y amigas y a describir nuestro pueblo. Practicaremos una comunicación básica centrada en estos entornos. 

 

Para ello trabajamos un libro de texto y realizaremos diversos proyectos: marioneta, estuche, nuestra familia, amigos y finalmente, la visita a Hendaya. 

 

Además  realizaremos un examen cada evaluación. 

Euskal dantza


 

Ikasturte erdia / Medio curso

Euskal dantzetako pauso ezberdinak landuko dira, alde batetik, gorputz adierazpena eta erritmoa lantzeko, eta bestetik, zenbait dantza ikasteko.

Saioa guztiz praktikoa izango da:

-Musika ezberdinen laguntzarekin erritmoa eta pauso ezberdinak ikasi eta dantzatuko dira.

-Oinarrizko dantzak ikasi: Agurra, Fandango eta Arin-arin, Kalejira, muxikoren bat. Hau da, plaza dantzak.

Se conocerán y bailarán diferentes pasos de bailes vascos, con la intención de trabajar la expresión corporal y el ritmo, y aprender algunos bailes.

Las sesiones serán totalmente prácticas:

-Aprender y bailar diferentes pasos con la ayuda de diferentes melodías.

-Aprender las danzas más conocidas: “Agurra, Fandango, Arin-arin, Kalejira, Zazpi Jauziak”.

Informatika

Ikasturte erdia / Medio curso

Programazioari sarrera eman bi webgunek ematen dituzten puzzle moduko ariketen bitartez:

  Code.org-en nola landuko dugunaren adibidea

  CodeCombateko erabileraren inguruko bideotutoriala

Argazkigintzako oinarrizko kontzeptu batzuk ikusi ondoren, animazio moduko proiektu libre bat burutu GIMP aplikazioaz (Photoshop antzekoa den software librea).

   Animazio baten adibidea

Introducción a la programación mediante la resolución de puzzles de dos sitios web diferentes:

◦   Ejemplo de resolución de un puzzle en Code.org

◦   Videotutorial sobre la plataforma CodeCombat

Después de trabajar en conceptos básicos de edición fotográfica, realización de un proyecto libre animado mediante GIMP (el equivalente a Photoshop en el software libre).

◦   Ejemplo de una animación

Bertsolaritza

eta inprobisazioa

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasleak  bertso munduarekin zaletzea. Bertso mundua ezagutzea eta sentipenak adierazi  eta euskal kultur girora hurbiltzeko baliatzea.

Gaur egungo bertsolaritza ezagutzea. Genero ikuspegitik, gai sozialen trataera aldetik eta bertsoen formato aldetik. Klaseak dinamikoak eta praktikoak izango dira, asko entzun, ikusi eta abestuz.

Euskara maila idatzia eta batez ere ahozkoa aberastea.

Crear en el/la alumn@ el gusto y la afición por el mundo del verso. Conocer el mundo del verso y utilizarlo como medio para expresar sentimientos y acercarse a la cultura vasca.

Conocer el el mundo del verso actual desde el punto de vista del género, tratamiento de temas sociales de actualidad y formato. Las clases serán dinámicas y prácticas donde veremos, escucharemos y cantaremos mucho.

Enriquecer el nivel oral y escrito de euskara.
 

3. DBH Hautazkoak / Optativas

Astean bi ordu / dos horas a la semana

Ikasleek bat kurtsatuko dute. Ikasturte erdikoak baldin badira, bi kurtsatuko dituzte.

El alumnado cursará una asignatura optativa. Si son de medio curso, harán dos.

Ikasgaia / Asignatura

Iraupena / duración

Deskribapena

Descripción

Français II


 

Ikasturte osoa / Anual

Helburua da frantseseko ezagutzekin jarraitzea.

Hainbat arlo landuko ditugu: gure etxea deskribatzea, zer janzten dugun esatea edo modari buruzkoa hitz egitea, gure eguneroko aktibitateak aipatzea eta janariari buruz hitz egitea.

Honetarako testu liburaren lanketa eta proiektuak egingo ditugu. Proiektuak: “Nire logela”, “Modako defilea” eta “Errezeta”. Azkenik,  Baionara bisita egingo dugu.

Gainera hiruhilabete bakoitzean azterketa bat egingo dugu.

El objetivo es continuar el aprendizaje del francés.

Trabajaremos diversos ámbitos: describir nuestra casa, decir qué ropa vestimos o hablar sobre la moda, contar nuestras actividades diarias y hablar sobre la comida.

Para ello trabajaremos el libro de texto y varios proyectos: “Mi habitación”,”El desfile de moda” y “La receta”. Por último, se hará una visita a Bayona.

Además, en cada trimestre se hará un examen.

Informatika

Ikasturte erdia / Medio curso

90 hamarkadako abentura grafiko motako bideo-joko baten antzekoa (‘point and click’) sortu (gidoa prestatu, eszenatokiak, ekintzak...) AGS software librearen bitartez:

◦   Abentura grafikoa sortzeko ingurunearen erabileraren adibidea

◦   Abentura grafiko klasikoen adibide batzuk

Realización de un videojuego de tipo aventura gráfica(‘point and click’) estilo años 90 (creación de guión, escenarios, acciones...) mediante el software libre AGS:

◦   Ejemplo del entorno a utilizar para realizar la aventura gráfica

      ◦ Ejemplos de aventuras gráficas clásicas

Musika 

Ikasturte erdia / Medio curso

Tailer honen helburu nagusia, musikaren bitartez ikaslearen izate sortzaileari  eta  behar emozionalei bide ematea da.

Hortarako, gaur egungo musika errepertorio modernoa eta musika gelako materiala erabiliko ditugu nagusiki.

Musika eginez gure ikasleen kultura  ondarea ahalik eta gehien aberasteaz gain…

Musika eginez ongi pasatzea da gure helburua!

En este taller, utilizaremos la música como vía de estímulo y canalización de la creatividad y necesidades emocionales del alumno.

Para ello, abordaremos un repertorio de música actual y moderna que interpretaremos con los instrumentos y material del aula.

El principal objetivo del taller: ahondar en  la cultura general del alumno  y sobre todo…

 ¡Disfrutar haciendo música en grupo!

English conversation

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasgai honetan ingeleseko oinarri ona behar da, helburua ez delako hizkuntzaren oinarrizko alderdi gramatikalak indartzea, ahozkotasuna lantzea baizik.

 

Ahozko aurkezpenak, eztabaidak, antzerkiak eta egunerokotasunean gertatzen diren elkarrizketetan oinarritutako jolasak erabiliko dira.

Esta asignatura requiere una buena base del idioma ya que no tiene como objetivo reforzar los aspectos básicos gramaticales del idioma, sino trabajar el aspecto oral.

 

Se llevarán a cabo presentaciones orales, debates, teatros y juegos basados en conversaciones que se dan en el día a día.

Antzerkia

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasgai honetan antzerkiaren teknikak landuko ditugu eta antzezten ikasiko dugu.

Helburuak:

-Antzerkiaren teknikak ezagutzea eta antzezten ikastea

-Euskaraz adieraztea

-Gorputz-adierazpena hobetzea

-Giza eskubideen inguruko hausnarketa egitea

-Historia ezagutzea

-Ikasleen arteko elkarlana eta komunikazioa indartzea

En esta asignatura, aprenderemos las técnicas del teatro y a hacer una representación teatral.

 

Objetivos:

 

-Conocer las técnicas del teatro y aprender a representarlo.

-Expresarnos en euskara

-Mejorar la expresión corporal

-Reflexionar sobre los derechos humanos

-Conocer la historia

-Fortalecer la colaboración y comunicación entre alumnado

Laborategia eta esperimentazioa

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasgai honen helburu nagusia, ikerketa xumeak burutuz, metodo zientifikoaren garrantziaz jabetzea da.

Horretarako, praktika desberdinak eginaz, Biologia-Geologia eta Fisika-Kimikako eduki eta prozedurak landuko dira.

Talde-lanaren garrantzia azpimarratuko da, bai eta gauzatutako lanetan lortutako emaitzak ahoz aurkeztea eta defendatzea ere. 

Bestalde, IKTak baliatuko dira, ikerketa-lanak garatzeko eta emaitzak aurkezteko.

El objetivo principal de esta asignatura es valorar la importancia del método científico realizando sencillas investigaciones.

 

Para ello, se llevarán a cabo diferentes prácticas de laboratorio para trabajar los contenidos y procedimientos de Biología-Geología y Física-Química.

 

Se subrayará la importancia del trabajo en equipo, así como la defensa y presentación oral de los resultados obtenidos.

 

Por otro lado, se emplearán las TIC para desarrollar los trabajos de investigación y presentar los resultados.