Saioak / Horas

IKASGAI OROKORRAK / ASIGNATURAS GENERALES

3

GAZTELANIA ETA LITERATURA

4

EUSKARA ETA LITERATURA

3

ATZERRIKO HIZKUNTZA (INGELESA)

3

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

2

GORPUTZ HEZKUNTZA

1

TUTORETZA

1

BALIO ETIKOAK

 

IBILBIDEKO IKASGAIAK / ASIGNATURAS DE ITINERARIO

IBILBIDE AKADEMIKOA

ITINERARIO ACADÉMICO

(Batxilergora bideratua / Para cursar bachillerato)

Esteka

IBILBIDE APLIKATUA

ITINERARIO APLICADO

(Lanbide Heziketara bideratua / para cursar Formación Profesional)

Esteka

4

MATEMATIKA AKADEMIKOA

4

MATEMATIKA APLIKATUA

Hauetatik bi ikasgai aukeratu behar dira

3

TEKNOLOGIA

3

FISIKA ETA KIMIKA

3

LAN JARDUEREI APLIKATUTAKO ZIENTZIAK

3

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

   

3

EKONOMIA

   

3

LATINA

   
 

HAUTAZKO IKASGAIAK / ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Saioak / Horas

Ikasleek bat kurtsatuko dute. Ikasturte erdikoak baldin badira, bi kurtsatuko dituzte.

El alumnado cursará una asignatura optativa. Si son de medio curso, hará dos.

3

FRANÇAIS III

3

INFORMATIKA ETA 3D INPRESIOA

3

ENGLISH CONVERSATION

3

MUSIKA PROIEKTUA

3

ARTEA ETA MARRAZKETA ARTISTIKOA

3

TEKNOLOGIA BATXILERGORENTZAT

 

4. maila  Ibilbideko ikasgaiak / Asignaturas de itinerario

 (urte osokoak / anuales)

Ikasleek matematiketako bat eta ibilbideko 2 ikasgai kurtsatuko dituzte.

El alumnado cursará una de las matemáticas y 2 asignaturas de recorrido

IBILBIDE AKADEMIKOA / RECORRIDO ACADÉMICO

(Batxilergoa egitea aurreikusten duten ikasleentzat / Para alumnado que prevé cursar bachillerato)

Ikasgaia / Asignatura

Deskribapena

Descripción

Matematika akademikoa

Ikasgaia bideratua dago  Batxilergoa egiteko asmoa duten ikasleentzat.

La asignatura está orientada hacia el alumnado que quiera  estudiar algún  Bachillerato.

Fisika-Kimika

Ikasgai honen helburua, ikasleak batxilergo zientifiko teknologikorako prestatzea da

Kurtso erdian kimika eta beste erdian fisika emango da. Ikasgaia teorikoki eta praktikoki landuko da. Alde praktikoan laborategiko talde lana eta simuladoreen erabileraz baliatuko gara edukiak hobeto ulertzeko.

Kurtsoan zehar irteera ere egin ohi da ekitaldi zientifikoetara.

El objetivo de este curso es preparar a los alumnos para bachillerato científico tecnológico. 

La mitad del curso se trabajará química y la otra mitad física. La teoría se combinará con prácticas en el laboratorio o con la utilización de simuladores para que los contenidos se entiendan mejor y promover el trabajo en grupo.

Se realizará alguna salida a eventos científicos durante el curso.

Biologia

Biologia-Geologia ikasgaiaren helburu nagusia gaur egungo eredu zientifikoaren teoria eta modelo nagusietako batzuk ezagutzea da. Orokorrean bizitzaren oinarri biokimikoa eta bizidunen egitura zelularra, herentziaren legeak eta iraultza genetikoa. Eboluzio biologikoarenaren teoriak eta azkenik, gure planetaren eredu dinamikoa azaltzen duen plaken tektonika lantzen dira ere.

 

Zientzietako batxilergoa egin nahi duten ikasleei bideratuta dago. Bereziki etorkizunean osasunbideko, bioteknologiako eta natura ingurunearen kudeaketara begira dauden ikasketak egin nahi badira, Unibertsitatean edo goi mailako lanbide zikloetan.

El objetivo general de la asignatura de Biología-Geología es conocer algunas de las teorías y modelos más importantes del paradigma científico actual. Más concretamente se trabajan la Bioquímica básica y la estructura celular común a todos los seres vivos, las leyes de la herencia así como la genética molecular.También se explican las teorías evolutivas de los seres vivos y por último el modelo dinámico terrestre de la tectónica de placas.

 

Está orientada a alumnado que quiera cursar bachillerato científico o científico tecnológico, pensando en estudios posteriores ya sean universitarios o de formación profesional del ámbito sanitario, biotecnológico o de gestión del medio natural.

Ekonomia

Batxilergorako edozein ibilbidetarako aukera ematen du ikasgai honek, bereziki gomendagarria giza edo gizarte zientziei begira.

Oinarrizko kontzeptu teorikoak lantzen badira ere, ariketa praktikoek, hausnarketek, egoera errealen azterketek eta proiektuek garrantzi handia dute. Errealitatearekin lotura estua duen ikasgaia da, momentu honetarako eta zuen etorkizun hurbilerako erabat baliagarria. Dirua nola aurreztu, bankuekin harremanak nola izan, maileguen ezaugarriak, eragiketa bakoitzerako txartel egokiena zein den, lan-kontratu bat edo nomina bat nolakoak diren, aurrekontu bat egiten edo enpresa bat sortzen ikasiko duzu.

Ikasleen hitzetan: “Gauza desberdinak egiten ditugu eta etorkizunerako balio du”, “Egunerokotasunerako baliagarria da, dirua nola kudeatu edo iruzurra ez pairatzeko neurriak ikasi ditugu”, “Ikasten diren gauzak bizitzarako oso baliagarriak dira”.

Esta asignatura permite el acceso a cualquier tipo de bachillerato, especialmente aconsejable de cara a las opciones de humanidades o ciencias sociales.

 

A partir de los conceptos teóricos básicos, los ejercicios prácticos, las reflexiones, el análisis de situaciones reales y los proyectos serán de vital importancia. Se trata de una asignatura estrechamente relacionada con la realidad actual y el futuro próximo del alumnado. Aprenderán maneras de ahorrar, a tratar con los bancos, las características de los préstamos, a identificar las mejores tarjetas de pago para cada ocasión, verán contratos de trabajo y nóminas, harán un presupuesto o crearán una empresa.

En palabras del alumnado: “Aprendemos cosas diferentes y es útil para el futuro”, “Es útil para la vida diaria, hemos aprendido a gestionar el dinero y a tomar medidas para no ser estafados”. “Las cosas que hemos aprendido son muy útiles para la vida”.

Latina

Giza edo gizarte-zientzietako batxilergoa egin nahi duten ikasleei zuzenduta dago ikasgai hau.

 

Ikasgai honen helburua, ikasleei latin eta latinen inguruko kultura klasikoa ezagutzea du helburu. Honetarako latineko deklinabideak eta aditzak jorratuko dira eta kulturaz jabetzeko testu idatziak eta ikus-entzumenezko baliabideak erabiliko dira. 

Gehienetan talde lana aurrera eramango da baina batzuetan lan autonomoa ere egingo da.

Esta asignatura está dirigida al alumnado interesado en cursar un bachillerato de ciencias sociales o humanístico.

 

Tiene como objetivo conocer el latín y la cultura clásica que le rodea. Para esto se trabajarán las diferentes declinaciones y verbos a su vez que textos y recursos audiovisuales para conocer  su cultura.

El trabajo en grupo será fundamental pero también se requerirá trabajar de forma autónoma.

IBILBIDE APLIKATUA / RECORRIDO APLICADO

(Lanbide Heziketa egitea aurreikusten duten ikasleentzat / Para alumnado que prevé cursar Formación Profesional)

Ikasgaia / Asignatura

Deskribapena

Descripción

Matematika aplikatua

Matematika aplikatuetan edukiek errealitatean duten aplikazio praktikoa nabarmentzen du. Hauek Lanbide Heziketa ikasteko lortu beharreko gaitasunak lortzera bideratuta daude. Edukietan zentratu arren, etorkizunean sortuko diren arazoei irtenbidea bilatzeko egoeretatik ikastea da.

Se trabajan las matemáticas más prácticas, ligadas a la realidad, centrado en contenidos, pero planteado y trabajado mediante problemas que puedan surgir en los trabajos que puedan encontrar en un futuro.

Está orientado al alumnado que vaya a estudiar algún ciclo de grado medio.

Lan-jarduerak

Laborategian lana egiteko arauak eta prozedurak ikasiko dituzte. Lan praktikoa bultzatuko da, talde lana eta proiektu desberdinak egingo dira ebaluazio bakoitzean. 

Horietako bat STEAM proiektua izango da, hau diziplina-artekoa izanik.

Lan giro ona egonean, azterketa gutxi egingo dira eta eguneroko lana eta talde lana hartuko da kontutan ebaluatzeko orduan.

Aprenderán las normas de trabajo en un laboratorio y los procedimientos. Se fomentará el trabajo en equipo, mediante proyectos tanto de laboratorio como interdisciplinares, como es el proyecto STEAM.

Si el ambiente de trabajo es bueno y los alumnos se implican en los trabajos, apenas habrá exámenes en la asignatura. Se evaluará con el trabajo personal diario y los trabajos en grupo.

Teknologia

Aurreko mailetan egindakoaren jarraipena izango da. Talde lana eginez proiektu desberdinak egingo dira, errealitatearekin zerikusia eta gaurkotasuna duten teknologiei bideratua.

Será la continuación de lo que se hace en cursos anteriores. Se realizarán proyectos sobre distintas tecnologías actuales, en los que los alumnos trabajarán en grupo.

 

4. DBH Hautazkoak / Optativas

Astean 3 ordu / 3 horas a la semana

Ikasleek bat kurtsatuko dute. Ikasturte erdikoak baldin badira, bi kurtsatuko dituzte.

El alumnado cursará una asignatura optativa. Si son de medio curso, hará dos.

Ikasgaia / Asignatura

Iraupena / duración

Deskribapena

Descripción

Français III

Ikasturte osoa / Anual

Helburua da frantseseko ezagutzekin jarraitzea.

Hainbat arlo landuko ditugu: ingurumena, lanbideak eta pertsona deskribapena (bai fisikoki bai psikologikoki), dokumentu turistikoak ulertzea.

Honetarako testu liburaren lanketa eta proiektuak egingo ditugu. Proiektuak: “Nire pertsonaia faboritoa”, “Animal basatia”, “Asteburuko bidaia”. Azkenik, Baionara bisita egingo dugu.

Gainera hiruhilabete bakoitzean azterketa bat egingo dugu.

El objetivo es continuar el aprendizaje del francés.

Trabajaremos diversos ámbitos: el medio ambiente, las profesiones, la descripción de personas (tanto física como  psicológicamente) y comprender documentos turísticos.

Para ello trabajaremos el libro de texto y varios proyectos: “Mi personaje favorito”, “Un animal salvaje”, “Un viaje de fin de semana”. Por último, se hará una visita a Bayona.

Además, en cada trimestre se hará un examen.

Informatika eta 3D inpresioa

Ikasturte erdia / Medio curso

Kalkulu orrien oinarriak landu (formulak, grafikoak, orri desberdinen arteko datuak erabili...).

Programazioaren oinarriak sendotu 2D ingurune batean (ikasleek Mari Bross antzeko baten jokua sortuko dute) eta 3Dn (SIMS2 antzeko baten ingurunean, erronka batzuk jarriko zaizkie objektuetan oinarritutako programazioa landuz) beti ere software librea erabiliz:

◦   GDevelop inguruneaz lanaren adibidea

◦   Objektuetan oinarrutako programazioa Alice3 inguruneaz

Trabajar en los fundamentos del uso de hojas de cálculo (fórmulas, gráficas, tratamiento de datos entre hojas diferentes...).

Afianzar los fundamentos de la programación en un entorno 2D (los alumnos realizarán un juego tipo Mario Bross) y en 3D (en un entorno basado en los SIMS2, se enfrentarán a una serie de retos a resolver) siempre empleando software libre.

◦   Ejemplo de desarrollo 2D en GDevelop

◦   Tutorial de programación orientada a objetos en Alice3

Musika  

Ikasturte erdia / Medio curso

Tailer honen helburu nagusia, musikaren bitartez ikaslearen izate sortzaileari  eta  behar emozionalei bide ematea da.

Horretarako, gaur egungo musika errepertorio modernoa eta musika gelako materiala erabiliko ditugu nagusiki.

Musika eginez gure ikasleen kultura  ondarea ahalik eta gehien aberasteaz gain…

musika eginez ongi pasatzea da gure helburua!

En este taller, utilizaremos la música como vía de estímulo y canalización de la creatividad y necesidades emocionales del alumno.

Para ello, abordaremos un repertorio de música actual y moderno que interpretaremos con los instrumentos y material del aula.

El principal objetivo del taller: ahondar en  la cultura general del alumno  y sobre todo…

 ¡Disfrutar haciendo música en grupo!

Artea eta marrazketa artistikoa

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasgai honen helburua plastika eta ikus hizkuntza teknika desberdinak ezagutu, eta horietaz baliatuz, informazioa eta sentimenduak interpretatu eta transmititzea da.

Marrazketa eta plastika teknika desberdinak erabiliz espresio eta sormen desberdinak materialki gauzatzea. 

 

Arte ondarea ezagutuz eta proiektuak burutuz gozatzea.

En este curso se pretende conocer distintas técnicas de expresión plástica y servirse del lenguaje plástico y visual para interpretar y transmitir informaciones y sentimientos.

Utilizar diversos conocimientos de dibujo técnico y técnicas plásticas para crear y materializar los trabajos propuestos. 

Disfrutar con el conocimiento del arte y la realización de los proyectos.  

English Conversation

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasgai honetan ingeleseko oinarri ona behar da, helburua ez delako hizkuntzaren oinarrizko alderdi gramatikalak indartzea, ahozkotasuna lantzea baizik.

 

Ahozko aurkezpenak, eztabaidak, antzerkiak eta egunerokotasunean gertatzen diren elkarrizketetan oinarritutako jolasak erabiliko dira.

Esta asignatura requiere una buena base del idioma ya que no tiene como objetivo reforzar los aspectos básicos gramaticales del idioma, sino trabajar el aspecto oral.

 

Se llevarán a cabo presentaciones orales, debates, teatros y juegos basados en conversaciones que se dan en el día a día.

Teknologia batxilergorako

Ikasturte erdia / Medio curso

Ikasgai honetan marrazketa teknikoa, programazioa eta robotika ikasiko dira. Marrazketa teknikoan, 2D eta 3Dko programa informatikoak erabiliko dira planoak egiteko eta piezak diseinatzeko. Robotikan, Scratch eta Mblock programak erabiliko dira Arduino plakarekin proiektoak egiteko.

En esta materia se estudiará dibujo técnico, programación y robótica. En dibujo técnico se utilizarán programas informáticos 2D y 3D para la elaboración de planos y diseño de piezas. En robótica, se utilizarán los programas Scratch y Mblock para realizar proyectos con la placa Arduino.